Header Ads Widget

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp ngày càng rộng rãi

Chiều 7/4, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng (VSTA), Tổ chức quốc tế về tiếp thu ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp (ISAAA) đồng tổ chức hội thảo “Đóng góp của cây trồng công nghệ sinh học trong nông nghiệp tại Việt Nam”. 

Hội thảo được tổ chức với mục đích cập nhật và trao đổi thông tin về ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp trên toàn cầu cũng như đánh giá, xem xét tác động lĩnh vực này tại Việt Nam. 

Tại Việt Nam, cây trồng công nghệ sinh học đã được chính thức cấp phép canh tác thương mại từ giai đoạn 2014-2015 trên cây ngô, giúp tiếp tục nâng cao năng suất và chất lượng sản xuất, gia tăng giá trị. Đến nay, tổng diện tích canh tác ngô công nghệ sinh học ở Việt Nam khoảng 92.000ha, chiếm khoảng 10% tổng diện tích trồng ngô cả nước. 

(Thông tin hữu ích cho bạn - Công ty SEO ở TPHCM: XuyênViệt Media)

Đặc biệt, tỷ lệ tăng trưởng hai con số về mặt diện tích trong các năm gần đây cho thấy mức độ chấp nhận của nông dân đối với công nghệ này đang tăng. Cụ thể vào năm 2015, tỷ lệ ứng dụng còn khiêm tốn khoảng 3.500 ha, chiếm chưa tới 1% tổng diện tích; tới nay diện tích ứng dụng đã tăng hơn 26 lần. Chỉ so sánh riêng giai đoạn 2018 - 2019, tỷ lệ tăng trưởng là 86%.

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Sau hội thảo này, Hội Nông dân Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng và Tổ chức quốc tế về tiếp thu ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp tiếp tục thảo luận và phối hợp xây dựng các hoạt động tiếp theo nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nông dân về tiềm năng, lợi ích cây trồng công nghệ sinh học cũng như giải quyết khó khăn trong nghiên cứu ứng dụng cây trồng công nghệ sinh học vào thực tiễn tại địa phương.

Nguồn: NongNghiepCongNgheCao.com